BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie ogłasza dodatkowy nabór lekarzy weterynarii do wykonania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,informuje o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,informuje o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o zakończeniu posiedzenia komisji ds. wyznaczeń osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjne do wykonania czynności w imieniu IW w 2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,informuje o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,informuje o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

Informacja o dokonanym naborze na stanowisko informatyka i radcy prawnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sławnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie informuje o powołaniu komisji do spraw wyznaczeń na czas okreslony lekarzy weterynarii i innych osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonaia niektórych czynności w imieniu Inspekcji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,informuje o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,informuje o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

Rozeznanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarynarii w Sławnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko informatyka.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

Protokół z posiedzenia komisji ds. wyznaczeń osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej w 2022roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór lekarzy weterynarii i innych osób posiadajacych kwalifikacje do wykonania niektórych czynności pomocniczych, niebędacych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie informuje o powołaniu komisji do spraw wyznaczeń na czas okreslony lekarzy weterynarii i innych osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonaia niektórych czynności w imieniu Inspekcji.

Protokól z posiedzenia komisji ds. wyznaczeń osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, ogłasza nabór lekarzy weterynarii i innych osób posiadajacych kwalifikacje do wykonania niektórych czynności pomocniczych, niebędacych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,  zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 10 maja 2019r., (Dz.U. z 2019 poz. 869), podaje do publicznej wiadomości informację, że   wydał decyzję  o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa w wysokości  246,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę oraz pozostałymi należnościami ubocznymi.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie w sprawie kradzieży pieczęci urzędowego lekarza weterynarii.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.   w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie ( tj. Dz. U. 2020 poz. 342 ) Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie, w załączeniu publikuje roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 składające się z:

  1. bilansu
  2. rachunku zysków i strat
  3. zestawienia zmian w funduszu
  4. informacji dodatkowej
Podmiot udostępniający informacje: BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie Data stworzenia : 2012-05-09 16:10 Autor : Lubomira Hołubowska Data publikacji : 2012-05-09 16:10 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-02-26 12:10 Osoba modyfikująca : Pow.Lek.Wet w Sławnie