BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Oświadczenie w sprawie dostępności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piw-slawno.nowybip.pl/

Data publikacji: 28-02-2023 r.
Data aktualizacji: 28-02-2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wyszczególnionych poniżej.

 1. Tytuły podstron
  – Tytuły podstron zawierają powtórzoną nazwę serwisu.
 2. Linki
  – Serwis zawiera odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  – Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 3. Odnośniki w obrębie strony
  – Liki wewnętrzne zawierają nieprawidłowe określenie celu.
 4. Nagłówki
  – Nie wszystkie strony serwisu posiadają nagłówek H1.
  – Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków.
 5. Kontrasty i kolorystyka strony
  – Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  – Ala spełnienia wymogów kontrastu, serwis może wymagać przełączenia w specjalny tryb kontrastowy.
 6. Widoczność fokusa klawiatury
  – Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 7. Walidacja HTML/CSS
  – Strona zawiera błędy walidacji HTML.
 8. Dostępność interfejsu użytkownika
  – Interfejs serwisu może zawierać elementy, które mogą być trudne w obsłudze.
 9. Odstępy w tekście
  – Serwis zawiera treści, które nie spełniają minimalnych wymogów odstępów.

Data sporządzenia: 27-02.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie https://piw-slawno.nowybip.pl/ nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną – Markiem Bucharem, adres e-mail: m.buchar@piw-slawno.pl. Można również kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu +48 59 810 51 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna
Lokalizacja i dojazd

Nazwa urzędu: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie

Nazwa organu: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie
Adres: ul. Koszalińska 46, 76-100 Sławno

Budynek (jednopiętrowy) zlokalizowany jest w głębi posesji. Cała posesja, na której znajduje się budynek otoczona jest płotem. Wejście-wyjście/wjazd-wyjazd na teren posesji przez furtkę /bramę.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się na ul. Dworcowej w odległości około 500 m.

Teren posesji wyłożony jest kostką brukową. Do budynku prowadzi 1 wejście z bez możliwości podjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Po wejściu do budynku znajdujemy się w przedsionku (mała powierzchnia) z drzwiami wejściowymi  (nie otwierają się automatycznie) na klatkę schodową parteru budynku. Wszystkie pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na I piętrze budynku.

Oznaczenie
Budynek jest wyraźnie oznaczony tablicą informacyjną na ścianie frontowej budynku (po jej prawej stronie) widocznej od strony ulicy oraz przy drzwiach wejściowych do budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również oznaczeń ciągów komunikacyjnych w sposób dotykowy lub głosowy.

Parking
Powierzchnia parkingowa na posesji jest bezpłatna i umożliwia parkowanie dużej ilości pojazdów. Jest nieoznaczona. Dotyczy to również miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Recepcja
Sekretariat oraz wszystkie pozostałe pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na I piętrze budynku.

Trasa wolna od przeszkód
W całym budynku występują poziome i pionowe bariery w przestrzeni komunikacyjnej.

Winda
Brak windy.

Toalety
Toalety są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowane są na I piętrze budynku. 

Obsługa niesłyszących
Nie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Pies asystujący
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie Data stworzenia : 2020-04-22 10:04 Autor : Pow.Lek.Wet w Sławnie Data publikacji : 2020-04-22 10:04 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2023-02-28 10:58 Osoba modyfikująca : Pow.Lek.Wet w Sławnie