BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie informuje, że od 1 stycznia 2006. obowiązywało będzie Rozporządzenie nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz. Zgodnie z nim wszystkie podmioty, w tym również rolnicy prowadzący działalność w zakresie produkcji pasz, zobowiązani są powiadomić powiatowego lekarza weterynarii w terminie do końca 2005 roku o zamiarze prowadzenia tej działalności po 1 stycznia 2006 r. 

ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

szkodniki magazynowe

mączki zwierzęce w żywieniu

 • pdf informacja - Nadal obowiązuje zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

 

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne

Pliki do pobrania UPPZ

Czym są produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego? 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to materiały pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których ludzie nie spożywają. UPPZ obejmują między innymi:

 • elementy zwierząt lub ich części, powstające w wyniku uboju zwierząt w rzeźniach, zakładach rozbioru, przetwórstwa i innych zakładach sektora spożywczego itp.
 • padłe zwierzęta gospodarskie (np. świnie, drób, bydło) i towarzyszące (np. psy, koty)
 • obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich
 • skóry, skórki, kopyta, rogi, szczecina, sierść, włosie pochodzenia zwierzęcego,
 • trofea łowieckie
 • żywność pochodzenia zwierzęcego po terminie ważności do spożycia lub posiadająca naruszone opakowanie
 • odpady cateringowe pochodzące z placówek zbiorowego żywienia
 • inne produkty pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

CZYM SĄ PRODUKTY POCHODNE?

Produkty pochodne to produkty powstałe w wyniku obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

CO MOŻNA WYTWORZYĆ Z UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO?

 • mączki mięsno - kostne, mączki rybne, mączki z krwi, produkty z krwi, tłuszcze zwierzęce
 • karmy dla zwierząt domowych i gryzaki dla psów
 • nawozy organiczne i polepszacze gleby
 • produkty ze skór
 • wełnę
 • trofea myśliwskie
 • kosmetyki, produkty lecznicze weterynaryjne, wyroby medyczne
 • produkty oleochemiczne i inne wyroby techniczne 

W Państwach Członkowskich UE rocznie powstaje ponad 20 milionów ton UPPZ, z czego w Polsce ok. 2 miliony ton. Niezgodne z prawem zagospodarowanie UPPZ może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo sanitarno - weterynaryjne w kraju, poprzez możliwość rozprzestrzeniania chorób zwierzęcych (np. BSE) lub zanieczyszczeń chemicznych (np. dioksyny). UPPZ mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli nie zostaną odpowiednio usunięte. Przepisy UE regulują ich przemieszczanie, przetwarzanie i usuwanie.

UPPZ są kategoryzowane na podstawie analizy ryzyka, jako materiały kategorii 1, 2 lub 3 (materiały szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka). Sposób postępowania zależy od kategorii produktów i dotyczy:

 • przetwarzania
 • zbierania
 • transportu
 • magazynowania
 • użycia
 • niszczenia 

Szczegółowe zasady kategoryzacji i zagospodarowania określają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 142/2011.

W Polsce nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (oraz produktami pochodnymi) sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie Data stworzenia : 2012-11-29 11:55 Autor : Lubomira Hołubowska Data publikacji : 2012-11-29 11:55 Osoba udostępniająca na stronie : Pow.Lek.Wet w Sławnie Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-08 14:47 Osoba modyfikująca : Pow.Lek.Wet w Sławnie